31N6̌mÓ

mΠ mÏꏊ 
1 y 10F30`12F00 Vhhʑ̈
2 10F30`12F00 Vhhʑ̈
3 10F30`12F00 hʑ̈
4 18F00`19F30 Vhhʑ̈
5 15F00`17F00 Vhhʑ̈
6 18F00`19F30 Vhhʑ̈
7
8 y 10F30`12F00 Vhhʑ̈
9
10 10F30`12F00 hʑ̈
11 18F00`19F30 Vhhʑ̈
12 10F30`12F00 Vhhʑ̈
13 18F00`19F30 Vhhʑ̈
14 10F30`12F00
13F00`15F00
Vhhʑ̈
hʑ̈
15 y 10F30`12F00
13F00`15F00
Vhhʑ̈
hʑ̈
16 13F00`15F00 hʑ̈
17
18 10F30`12F00
18F00`19F30
hʑ̈
Vhhʑ̈
19 10F30`12F00 hʑ̈
20 13F00`15F00
18F00`19F30
hʑ̈
Vhhʑ̈
21
22 y
23
24
25 18F00`19F30 Vhhʑ̈
26
27 18F00`19F30 Vhhʑ̈
28
29 y 14F00`16F00
{hʑ̈
30