31N3̌mÓ

Kꏊ 
1
2 y 10F30`12F00 Vhhʑ̈
3 10F30`12F00 Vhhʑ̈
4 15F00`17F00 Vhhʑ̈
5 18F00`19F30 Vhhʑ̈
6 10F30`12F00
13F00`15F30
Vhhʑ̈
hʑ̈
7 18F00`19F30 Vhhʑ̈
8
9 y 10F30`12F00 Vhhʑ̈
10 10F30`12F00 hʑ̈
11
12 13F00`15F30
18F00`19F30
hʑ̈
Vhhʑ̈
13
14 13F00`15F30
18F00`19F30
hʑ̈
Vhhʑ̈
15
16 y 10F00`12F00
iIAmÊJnj
Vhhʑ̈
17 10F30`12F00
13F00`15F30
Vhhʑ̈
hʑ̈
18 15F00`17F00 Vhhʑ̈
19 18F00`19F30 Vhhʑ̈
20
21 13F00`15F30
18F00`19F30
hʑ̈
Vhhʑ̈
22
23 y 10F30`12F00 Vhhʑ̈
24 10F30`12F00 Vhhʑ̈
25 10F30`12F00 Vhhʑ̈
26 18F00`19F30 Vhhʑ̈
27
28
29
30 y
31